website design templates

REVISA d.o.o.

Računovodstvene usluge


Naše usluge obuhvaćaju vođenje zakonskih knjigovodstvenih i poslovnih knjiga, u skladu s hrvatskim propisima, kao i poslovnim zahtjevima klijenata.

Računovodstvene usluge

Općenito, u okviru funkcije računovodstva pružamo usluge: 
~ inicijalne uspostave računovodstvenih knjiga i izvještaja,
~ vođenje glavne knjige, salda-konti kupaca i dobavljača, analitike osnovnih sredstava i obračuna amortizacije, materijalnog knjigovodstva (skladišne i robne evidencije), proizvodnje (proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda),
~ izrade dokumentacije, knjiženje transakcija i unos podataka u sistem (ulaznih i izlaznih računa, bankovnih izvoda),
~ usklađivanja kupaca i dobavljača,
~ obračuna i sastavljanja prijava poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza po odbitku, posebnih poreza i trošarina i slično,
~ pripreme i predaje zakonskih izvještaja prema državnim institucijama (Porezna uprava, HZZO, HZMO, Regos, Fina, HNB, Hanfa),
~ unosa podataka za internetsko plaćanje i provođenja naloga za plaćanje (internetsko plaćanje),
~ podrške tijekom poreznih (sudjelovanje zajedno s ovlaštenim predstavnikom klijenta pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima, kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje pružamo) i drugih nadzora i revizije.


Usluge obračuna plaća

Općenito, u okviru usluge obračuna plaća pružamo usluge: 
~ obračun mjesečnih plaća, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću, poreza, prireza i obveznih doprinosa te obustava i naknada umjesto plaća kao i refundacija tih naknada te ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada (bolovanja, godišnjih odmora prema podacima dostavljenim od Vas),
~ obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog servisa, naknada članovima nadzornih odbora - prema Vašim nalozima,
~ izrada isplatnih lista i naloga za doznake u korist računa radnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja (izlist i dostava svih mjesečnih isplatnih lista odgovornoj osobi),
~ izrada i dostava rekapitulacije uplata na tekuće račune radnika poslovnim bankama, pojedinačnih naloga za plaćanje (ili alternativno plaćanje Internet bankarstvom, temeljem posebnog ovlaštenja i punomoći),
~ priprema mjesečnih izvješća o primicima od nesamostalnog rada, porezu i prirezu na dohodak te obveznim doprinosima za obvezna osiguranja priprema temeljnica i naloga za knjiženje u računovodstvu,
~ po potrebi, dostava relevantnih obrazaca u nadležne institucije,
~ podršku s prijavama i odjavama djelatnika kod nadležnih institucija.

Izvještavanje

Općenito, u okviru usluge izvještavanja pružamo usluge: 
~ izrade računovodstvenih politika, sukladno zakonskim odredbama i obvezama,
~ zakonsko izvještavanje (trenutno na kvartalnoj ili godišnjoj osnovi) u skladu sa Zakonom o računovodstvu i drugim primjenjivim propisima. Ove usluge uključuju pripremu financijskih izvještaja i bilješki uz financijske izvještaje, te predaju nadležnim tijelima,
~ izvještavanje menadžmenta na mjesečnoj osnovi ili prema dogovoru, i skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima, ili prema dogovoru, u kunama ili prema dogovoru,
~ izrade i provjere kreditnih upitnika i komunikacija s bankama, po navedenom pitanju, a na zahtjev klijenta,
~ ako je primjenjivo, izvještavanje za potrebe konsolidacije (lokalno ili za potrebe grupe).

Sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na svaki Vaš upit!