website builder

REVISA d.o.o.

Revizija


Revizija je neovisna usluga koja prvenstveno služi kako bi Vi kao vlasnik društva ili zainteresirani ulagač, bili sigurni da su brojke koje prezentiraju poslovanje određenog subjekta vjerodostojne i točne. Multidisciplinarni pristup posvećen razumijevanju Vašeg poslovanja, pomaže Vam i u razumijevanju ključnih rizičnih točaka unutar Vašeg poslovanja. Nadalje, naš cilj je klijenta pravovremeno informirati o promjenama u računovodstvenom, financijskom i zakonodavnom području koje je povezano s njihovim specifičnim poslovanjem. 

Naša revizorska metodologija se temelji na Međunarodnim revizijskim standardima sa težištima na: 
    
    ~ razumijevanju poslovanja sa stajališta interne i vanjske revizije,
    ~ utvrđivanju rizika materijalnih greški i kontrola koje služe za preventivno sprječavanje pogrešaka
    ~ planiranju revizije za svako poduzeće na način da se osigura postizanje revizijskih ciljeva,
    ~ osiguranju kvalitete revizije putem direktnog angažmana Revisa partnera tijekom procesa revizije.

Naše glavne revizorske usluge uključuju sljedeće: 
   
    ~ Zakonska revizija financijskih izvještaja
    ~ Revizija konsolidiranih financijskih izvještaja
    ~ Revizija u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima (revizije statusnih promjena npr. revizija povećanja temeljenog kapitala, revizije podjele i sl.)
    ~ Revizija EU Grant projekata
    ~ Uvid
    ~ Dogovoreni postupci
    ~ Dubinska analiza itd.

Sa zadovoljstvom ćemo odgovoriti na svaki Vaš upit!